Nhà bao việc cần đến tiền, còn 9 triệu thì mua smartphone nào